Ny førsteside


Presseveteranen.no  er organ for Norsk  Presseveteranlag. E-post:   post@presseveteranene.no. Styrets  leder er Tore Sjølie, tlf 916 63 999.

E-post tore-sj@online.no

Org.nr. 998 371 937

Nye koster i Møre og Romsdal

Folkene på bildet er f.v. leder Hilde Hovik, nestleder/kasserer Gunhild Sætre, styremedlem Petter Sandvik og kasserer Jan-Ove Steffensen.

Presseveteranene i Møre og Romsdal har hatt årsmøte der tre av fire i styret hadde bedt om avløsning. Styremedlem Hilde Hovik tar over ledervervet, og styret består ellers av Gunhild Sætre, nestleder/sekretær, Jan Ove Steffensen, kasserer og Petter Sandvik, styremedlem.  

  

Referat fra årsmøtet for 2019 for Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal 4. februar 2020


Årsmøtet ble holdt i Parken hotell. 19 medlemmer møtte.

  1. Møtet ble åpnet av leder Karl Johan Vatne som foreslo Jan-Petter Albertsen som dirigent. Albertsen foreslo Vatne som referent. Begge deler vedtatt.
  2. Årsmeldingen ble vedtatt. Styret har vært Karl Johan Vatne leder, Jan-Petter Albertsen nestleder og sekretær, Gunnar Lorgen kasserer, Hilde Hovik styremedlem. Revisor har vært Borge Otterlei. Valgkomite Johan Hole, Ole Michael Ellefsen og Solfrid Vartdal, vara.

Aktiviteten var stor i 2019. Det ble avviklet ni møter i løpet av året, med stor variasjon av programposter. Det største arrangementet var buss- og fergetur til ytterpunktet for Nye Ålesund kommune, Finnøya, med innlagt orientering om milliardprosjektet Nordøyvegen, og med middag på Finnøy Havstuer.

  1. Regnskap med revisjonsberetning ble vedtatt. Regnskapet viser et bra økonomisk resultat for 2019. Inntektene kommer fra kontingent, egenandeler fra medlemmer og andre deltakere på arrangementer, og tilskudd fra Samarbeidsutvalget for seniorklubbene, NRK Møre og Romsdal og Sunnmørsposten. Kostnader har hovedsakelig vært tilskudd til arrangementer samt utgifter til foredragsholdere og behjelpelige personer. I sum ga dette et velkomment årsoverskudd som blir lagt til grunnkapitalen.

Revisor godkjenner regnskapet, men bemerker at lagets konto som i dag står oppført på kassererens personlige konto må få et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret for å oppfylle myndighetenes krav. Årsmøtet sluttet seg til revisors bemerkning og ber styret gjennomføre endringen.

  1. Valg. Ole Michael Ellefsen la fram valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt. Tre av styremedlemmene, både leder, nestformann/sekretær og kasserer hadde bedt om avløsning etter tre år i postene. Valgkomiteens forslag til endringer ble slik: Hilde Hovik, leder. Gunhild Sætre, nestleder og sekretær. Jan Ove Steffensen, kasserer. Petter Sandvik, styremedlem. Borge Otterlei ble gjenvalgt som revisor. Formannen ga ros til valgkomiteen for vel utført arbeid, og forslo at de ble gjenvalgt. Johan Hole frasa seg gjenvalg etter mange år, og årsmøtet vedtok at valgkomiteen fortsetter med de to gjenværende medlemmene, Ole Michael Ellefsen og Solfrid Vartdal.

Det ble ikke valgt delegater til årsmøtet i Norsk Presseveteranlag, men det forutsettes at styret velger delegater blant medlemmer som melder seg på til landsmøtet i Oslo. Styret kan også vurdere om det er grunnlag for å bevilge deltilskudd til delegater.

  1. Årsmøtet vedtok å endre navn fra Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal til Presseveteranlaget i Møre og Romsdal.

På årsmøtet for 2018 ble det etter forslag fra Karsten Lilleheim vedtatt en oppfordring til Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund om å medvirke til at den øverste redaksjonelle leder i en avis eller annen mediebedrift blir titulert ansvarlig redaktør. Bakgrunnen for henvendelsen er at det i dag er ulik praksis når det gjelder titler. Styret i Norsk Redaktørforening har sluttet seg til eget sekretariats uttalelse om at det vil være unaturlig å forsøke å pålegge de enkelte mediehus bruk av bestemte titler. De slutter seg imidlertid til at det bør fremgå tydelig hvem som er ansvarlig redaktør i det enkelte mediehus. Norsk Journalistlag ha svart at de ønsker å ta opp denne saken i forbindelse med revisjon av Vær varsom plakaten. Norsk Presseforbund har ikke besvart henvendelsen. Årsmøtet i Seniorpresseklubben tok dette til etterretning.

  1. Det ble vedtatt at kontingenten for 2020 skal være uforandret, 300 kroner.
  2. Ved slutten av årsmøtet takket nyvalgt kasserer, Jan Ove Steffensen, det gamle styret for innsatsen, med en spesielt hyggelig erkjentlighet til de tre som går ut av styret etter tre års innsats.

Karl Johan Vatne, referent.

Presseveteraner lærer å bruke Styreweb


Norsk Presseveteranlag har kjøpt Styreweb medlemssystem for bruk i organisasjonen. Laget samlet landsstyret og brukere fra flere lokallag til kurs i NJs lokaler mandag 18.november. Det er meningen at lokallagene etter hvert skal bruke dette systemet til å holde orden på medlemsmassen, kommunisere med medlemmene og styre økonomien. I første omgang er seks av lokallagene inne i systemet.

Fra venstre:  Arvid Christensen, Bjørn Davidsen, Hilde Hovik, Borge Otterlei, Inge Fosselie, Marit Bødtker, Johanne Grieg Kippenbroeck, Wibecke Lie, Tore Sjølie, Laila Stabell, Svein Sjølie, Janke Mürer.  Foto: Trond Idås

Årsmøte hos Presseveteranene i Hordaland

Referat fra årsmøtet 2020 1.februar på Det Hanseatiske Hotel


Fremmøte: 23 personer


Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det samme ble valg av møteleder, Håkon Glatved-Prahl.

Før ordinære årsmøtesaker ble behandlet, mintes forsamlingen foreningens nestleder, Berit Kvalheim, som døde brått 2. januar, med ett minutts stillhet. Berit var en fremragende journalist og et godt menneske. Hun startet som journalist i Dagen, deretter i Morgenavisen før hun kom til Bergens Tidende, hvor hun jobbet i flere tiår.

Ved innledningen til møtet presiserte Håkon at navnet på foreningen fortsatt skal være Presseveteranene i Hordaland. Ifølge et skriv fra ham til medlemmene i fjor høst kunne det oppfattes som om navnet skulle endres til Norsk Presseveteranlag, avdeling Hordaland. Men så er altså ikke tilfellet.

Det ble også opplyst at grunnet sykdom har ikke utvalget, som skulle samkjøre foreningens vedtekter med gjeldende nasjonale vedtekter, fått gjort jobben sin. Bot og bedring loves til årsmøtet i 2021.

ÅRSMELDING. Møteleder leste opp og gikk gjennom årsmeldingen for 2019 punkt for punkt; valg, representasjon, medlemstall, foreningens økonomi, møteaktiviteter og utflukter gjennom året, og tilslutningen til Norsk Presseveteranlag.

Håkon oppsummerte 2019 som et aktivt år, med god representasjon på medlemsmøtene og på utfluktene. Samarbeidet i styret har vært utmerket. Johanne Grieg Kippenbroeck er medlem av landsstyret, noe som er positivt for foreningen.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

REGNSKAP 2019. Kasserer Laila Stabell gikk gjennom regnskapet for 2019. Totale inntekter gjennom året summerte seg til 64.387 kroner, utgiftene endte på 60.448. Resultat: 3.939 kroner. Grunnet sein faktura fra Det Hanseatisk Hotel angående september-møtet, ble det reelle resultatet minus 1.073. Denne fakturaen ble levert etter at driftsåret var oppgjort, men fremkommer som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Ved årsskiftet hadde foreningen 52.117 kroner på konto. På en annen konto, kalt konto for pressemuseum, står det pr. nå 54.623 kroner. Laila kommenterte at det er noe uklart hva pengene på sistnevnte konto skal benyttes til. Harry Frøysland repliserte at pressemuseet mest sannsynlig er et strandet prosjekt. Han ba det nye styret vurdere hvordan man best kan disponere pengene på «museumskontoen».

Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent.

Det samme ble revisorrapporten. Olav Garvik etterlyste revisorrapporten blant de på forhånd utsendte papirene. Møteleder sa at det er vanlig at revisorrapporten leses opp på årsmøtet og tilføyde at dersom det hadde vært snev av kritiske bemerkninger i rapporten, så ville den naturligvis også vært blant de utsendte papirene.

 

BUDSJETT 2020. Kassereren gikk også gjennom hovedpunktene i inneværende års budsjett. Postene avviker lite fra fjorårets regnskap og er gjort opp med et forventet resultat på 1.770 kroner.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

KONTINGENT. Styret foreslo at årskontingenten på 450 kroner pr. medlem holdes på samme nivå også dette året, noe som ble enstemmig bifalt.

VALG. Rune Valderhaug i valgkomiteen foresto valgene, som fikk dette utfallet:

STYRET:

Leder: Håkon Glatved-Prahl (gj.valgt - for ett år)

Odd Reidar Solem (valgt for to år, opprykk fra varamedlem)

Laila Stabell (gj.valgt - for to år)

Trygve Hillestad (ny - valgt for ett år)

Randi Bjørlo (varamedlem, ny - valgt for ett år)

REVISOR: Åge-Magne Nerhus (gj.valgt)

VALGKOMITÉ: Johanne Grieg Kippenbroeck, Rune Valderhaug, Magne Reigstad (alle gj.valgt)

Alle valgene var enstemmige.

 

Etter valget takket Håkon for fornyet tillit og sa han gledet seg til å samarbeide med det nye styret. Varamedlem møter fast på styremøtene.

Marit Hannaas Larsen hadde meldt fra at hun ikke tok gjenvalg til styret. Hun har vært styremedlem under skriftende ledere helt siden 2008 og fikk overrakt blomster for et utrettelig arbeid for Presseveteranene i Hordaland.

Blomst ble også overrakt vår kasserer gjennom flere år, Laila Stabell. Hun har siste året gjort en ekstraordinær innsats med å plotte alle data for medlemmene inn i et nytt register (StyreWeb), som er tatt i bruk av alle foreningene i landet. StyreWeb er ikke bare et medlemsregister, men også et nyttig redskap for mange andre oppgaver som tilfaller en forening som vår.

 

Årsmøtet hevet kl. 14.15.

Håkon Glatved-Prahl
referent

 

Før årsmøtet startet, holdt postdoktor og USA-ekspert Hilmar Mjelde ved UiB et interessant og høyaktuelt foredrag om den politiske situasjonen i USA nå når demokratene starter nominasjonsvalgene i delstatene. Den 3. november skal det velges ny president i USA. Kanskje det blir gjenvalg der også …

 

Ett AGDER, omsider

Året var ikke mer enn ti dager gammelt før Presseveteranene i Agder, kom sammen for å få en status for det nye fylket i sør. Etter flere generasjoners kamp både for og imot sammenslåing av de to små Agderfylkene, er det nå en realitet: Aust-Agder og Vest-Agder et blitt ett Agder.

Det ble en interessant samling som viste at det nok ligger noen stridsøkser igjen her og der, men at de fleste er forsiktige optimister og tror på det «nye» fylket.

Historiens første fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H), mangeårig ordfører i Lillesand, snakker om å «ta hele Agder i bruk.» Det er en utfordring, for det står ikke til å nekte at tyngden og virksomheten er størst på midten, ut mot kysten. Utfordringen blir å skape liv og arbeidsplasser helt vest og helt øst i fylket – og i de indre bygder.

Kanskje får han rett, spaltisten O.S.M. som hadde denne visjonen i 1976: Det vert reinare politisk luft på Agder.

Ludwig Iversen æresmedlem i Oslo


Klub­bens led­er, El­len Are­fjord sier:

-Vi hadde rett og slett lyst til å gjøre stas på ham, og gi uttrykk for hvor impo­nerte vi er over alt arbei­det han ut­fører, hvor­dan han følger opp, er á jour, og arbeider raskt. I sin høye alder! Rett og slett storartet.
   Nest­leder Terje Helsing­eng fikk idéen med å la VG's avis­tegner Harald Nygård lage et portrett som er alldeles fabelaktig flott. Portrettlikheten er enestående. Dette ER Ludwig. Også (fjær)penn og kamera er med. Et herlig bilde, som man blir i godt humør av å se på!

Oslos leder Ellen Marie Arefjord og Johs. Kalvemo under markeringen av Samefolkets dag, og Johs fortalte om sameradioens betydning og kampen det samiske språk.

Foto: Harry Thomas Cleven.

Norsk Presseveteranlags styre
Norsk Presseveteranlags styre

Bildet over viser det nye styret i Norsk Presseveteranlag.  Fra venstre: Wibecke Lie, Johanne Kippenbroeck, Borge Otterlei, Tore Sjølie, Arvid Christensen og Bjørn Davidsen. Foto: Svein Sjølie.

Årsmøte i Vestfold


Årets første møte – årsmøtet i Landstadsenteret – satte nesten ny møterekord! Hele 37 var påmeldt, noe som tilsvarer 50 % av medlemsstokken. Det er imponerende. På bildet under: Det nye styret i Vestfold.

Les om Vestfolds årsmøte


Medier og mat


Agder-veteraner på skolebesøk


Midt-på-dagen-besøk på Kristiansands flotteste skole 14. november ga et godt innblikk i «yrkesskolen» av i dag. Vi fikk et innblikk i det som skjer i studieprogrammet ‘Medier og kommunikasjon’, og våre ganer fikk nyte dagens middag fra ‘Restaurant og matfag’, tilberedt av vordene kokker og servert av kjappe servitører.

Skolen har en rekke andre studieprogrammer og dermed fine muligheter for dem som ikke ser for seg en lengre akademisk utdanning. TANGEN VGS i Kristiansand har 1200 elever og ligger på den rene indrefileten av en tomt, ved utløpet av Otra, i det ene hjørnet av Kvadraturen – på Tangen. En moderne skole bygd i en viss Guggenheim-stil med mye luft og lys og åpne arealer.

Agder på skolebesøk. Foto Inge Fosselie
Agder på skolebesøk. Foto Inge Fosselie

Hilde Hovik overtar som leder i Møre og Romsdal.

Ellen Marie Arefjord fortsetter som leder i Oslo

Ludwig Iversen (t.v) og Tryge Moe ledet årsmøtet i Oslo


Se referater fra Oslo her

Svein Sjølie gjenvalgt i Innlandet

Håkon Glatved-Prahl

forsetter som leder i Hordaland


Einar Guldvog Staalesen ny leder i Agder

Egil Remi-Jensen hedret i Agder


Egil rundet 90 år i topp form 6. november. Fædrelandsvennens kantine var arena for feiring med nærmere 40 kolleger. Typisk nok for Egil, han ønsket seg ikke gaver, men inviterte til faglig debatt om hvordan monopolavisene løser sine oppgaver som upolitiske aviser. Dette er et aktuelt spørsmål i mange norske byer, særlig i Kristiansand der Fædrelandsvennen har vært alene på banen i mange år.

Med bakgrunn av siste valgkamp som var ganske hissig, og ikke minst et spennende valg, mente Egil det var på sin plass å drøfte om den politiske nyhetsjournalistikken var blitt farget av at avisen hadde tatt politiske standpunkt i en del kontroversielle saker, blant annet den berømmelige kunstsiloen.

Det ble mer avklaring av roller og oppgaver enn het debatt. Mye i journalistikken har endret seg – og ikke bare til det verre, som en del av oss veteraner lett kan komme til å mene.

Egil – møtets naturlige midtpunkt – har alltid vært opptatt av debatt rundt vår rolle i samfunnet. Hans engasjement tyder på at han fortsetter med det, 90 år markerer ingen sluttstrek.

På bildet over sitter han sammen med kona Guri, under her er det Bjørn Davidsen som overekker blomster fra Norsk Presseveteranlag. Foto: Inge Fosselie

Vi gratulerer!


Fylker og kommuner slås sammen –

bør vi gjøre det motsatte? Kjør debatt!

 

Helt siden Seniorklubbene/Presseveteranene ble stiftet har vi hatt problemer med å verve nye medlemmer. Mange forsøk har vært gjort, men uten særlig gjennomslag. I skrivende øyeblikk er vi vel 600 medlemmer fordelt over hele landet. Flest på Østlandet, naturlig nok, færrest i nord og vest.


Det største problemet er selvsagt avstandene. Det sier seg selv at fylkesmessig inndeling av medlemsmassen fungerer svært dårlig. Spørsmålet mitt er derfor: er det mulig å dele medlemmene inn i mindre grupper, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser?

Lagene i Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus, for eksempel, fungerer greit. Men Oslo og Viken vil i høyeste grad være ugreit! (Bare som et eksempel, neppe aktuelt.)


Agder-laget har også store avstander med tanke møtevirksomheten – fra Flekkefjord til Risør. Vestlandet med unntak av Bergen/Hordaland, eksisterer omtrent ikke. Det samme gjelder Trøndelag og fylkene lenger nord.


Kanskje er det en ide å gjøre de enkelte lagene litt mindre, dele dem opp rent geografisk? At man heller har flere lag, der det er enklere å møtes jevnlig, ikke bare på landsmøtet en gang i året? En annen ide kan være å ha grupper basert på by-tilknytning. De fleste byene av noen størrelse har jo en avis eller to, kanskje et NRK-kontor eller annen medie-virksomhet der det garantert et noen pensjonister. Medlemmer fra for eksempel Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø har vi etterlyst lenge.


Et annet problem kan være at de fleste store redaksjoner har sine egne pensjonistforeninger, f.eks. NRK, Aftenposten, VG etc., og at medlemmene der ikke er interessert i å være med flere steder. Men da gjelder det for oss å overbevise om at man også kan ha stort utbytte av å treffe pensjonister utenfor sin egen redaksjonelle verden! Møtetid er også noe som kan diskuteres. Noen lag har møter om kvelden, andre formiddag eller ettermiddag. Hva passer det enkelt lag best?


Hører gjerne fra dere om det finnes noen gode ideer der ute.

Send gjerne noen ord til Presseveteranen ved leder Tore Sjølie (tore.sj@online.no) eller meg (wibecke.lie@gmail.com).


KJØR DEBATT!

Wibecke Lie

Takk for et flott landsmøte på Hamar


Presseveteranene i Innlandet sørget for et flott landsmøte på Hamar fra fredag til søndag 23. – 25.august. Det formelle landsmøtet ble avviklet på en times tid, mens de sosiale arrangementene fylte to dager til ende. Lars Strand som har vært forretningsfører i 8 år gikk av og ble erstattet av Bjørn Davidsen. Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder og Johanne Kippenbroeck, styremedlem ble gjenvalgt.  Det samme ble varamedlem Borge Otterlei mens Arvid Christensen fra Vestfold ble nytt varamedlem.


Landsmøtet 2019 : Et innblikk i barnebarnas fremtid

 

Innovasjon og nyskapning, lokalmat (og drikke), gründervirksomhet og oksesæd, alt iblandet sosialt samvær og en stor porsjon entusiasme, kan stå som stikkord for årets landsmøte på Hamar, i regi av lokallaget Innlandet.

Og om noen av deltakerne hadde en oppfatning av at Hamar-regionen var en traust og sidrompa del av Norge, ble de trolig grundig omvendt etter en flott helg i vakker natur og vakkert vær ved Mjøsas bredder.


Presseveteraner med og uten ledsagere, ca. 85 i tallet, hadde satt hverandre i stevne til landsmøte «med nogo attåt» fra 23. – 25. august. Her ble det verken fokusert på stupetårn eller kirkeruiner, men satset på et innblikk i våre barnebarns fremtid! Om vi ble så mye klokere etter besøket på Midtbyen Park, skal være usagt, men den elektroniske fremtiden for våre barnebarn er klart en helt annen enn den fremtiden vi for lengst har bak oss.


Hos gründerne på Park fikk vi en spennende omvisning i en virtuell verden vi kjente lite til på forhånd, og at unge mennesker med tilknytning til Høgskolen der er norgesledende på utvikling av elektroniske spill, var ukjent for de fleste.


Men det var ikke bare den elektroniske fremtiden som var i fokus på Hamar. Under besøk på gårdene Store Ree og Søndre Elton fikk vi matnyttig informasjon, bokstavelig talt. Bedriften Geno som holder til på Store Ree, er storleverandør av okse- og svinesæd til det internasjonale markedet. En av oksene på Ree er «far» til 300.000 avkom av Norsk rødt fe over hele verden, fikk vi blant annet vite. Den rekorden er det vel ikke mange som slår!


Det unge ekteparet på gården Søndre Elton er storprodusenter av jordbær og bringebær og driver gårdsbutikk og kafe om sommeren. En stor suksess i regionen, der flere bønder har gått sammen om å levere lokale produkter til butikker og hoteller. Her er stikkordet kortreist mat!


Og når vi snakker om kortreist mat, på Atlungstad, der det igjen er lov å produsere akevitt, fikk vi en smak av de deiligste produkter under landsmøtets åpningsmiddag – og selvsagt en smak av den lokalproduserte Atlungstad-akevitten. Underholdningen før middagen var i en klasse for seg, det sørget den eminente historiefortelleren Arve Fossum, leder i Atlungstads venner. 


Landsmøtet ble avsluttet med festmiddag i historiske omgivelse i kommunestyresalen i byens gamle rådhus, nå Festiviteten. Her var det kong Haakon, kronprins Olav, regjeringen og Stortinget hadde møte 9. april 1940, før de hastet videre til Elverum senere samme dag.

Som en ekstra bonus etter landsmøtet fikk noen av deltakerne anledning til en sightseeing i Hamar søndag formiddag i byens to etasjers London-buss, «Olde Liz». Og her fikk vi i hvert fall et glimt av både domkirke-ruiner og stupetårn for dem som ønsket det.


En fin og morsom avslutning på et flott landsmøte!

Årsrapport fra styret for Norsk Presseveteranlag for 2018

 

Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i Halden fra fredag 31.8 til søndag 2.9 i 2018. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.

Landsmøtet ble flott arrangert av presseveteranklubben i Østfold. Landsmøtet godkjente forslaget til nye vedtekter. Dermed ble det gamle Samarbeidsutvalget til Norsk Presseveteranlag. Og laget skal ledes av et styre. Følgende styre ble valgt: Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder, Lars Strand forretningsfører og sekretær, Johanne Kippenbroeck, styremedlem og Borge Otterlei, varamedlem.

Arbeid og møtevirksomhet

Styret har i året hatt 7 møter, ett der man møttes fysisk og resten på telefon.  Vi har fått låne møterom og konferansetelefon av Norsk Journalistlag.

Styret har i løpet av året hatt en rekke kontakter med mulige medlemmer med sikte å reetablere lokale lag i Rogaland og Nord Norge uten av vi kan meddele at dette arbeidet har resultert i konkrete klubber. Arbeidet på dette området bør fortsette. Gledelig er det at klubben i Agder er revitalisert.

Styret har fått inn medlemslister fra de lokale klubbene, og Wibecke Lie har deretter ajourført vårt sentrale medlemssystem. Dette brukes blant annet til å sende ut medlemsbrev.

Oslo-foreningen utreder kjøp av et økonomi- og medlemssystem, og det kan være aktuelt også for det sentrale arbeidet.

Vi har en egen hjemmeside www.presseveteranene.no som vi håper flere vil bruke. Redaktøren trenger både innsendt stoff og innspill. Tore Sjølie har stått for sidene.

Oslo-foreningen har egen hjemmeside https://presseveteraner-oslo.net som styres av Ludwig Iversen. Innlandet har sin egen facebook-side. Vi har ikke fått melding om at andre har slike sider, men får jevnlig kopi av medlemsbrev som den driftige vestfold-klubben sender ut.

Rekruttering

Arbeidet med å rekruttere flere medlemmer må fortsette i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Norsk Presseveteranlag er åpent for alle pressefolk fra de fyller 60 år.

Representasjon

Tore Sjølie deltok på Hordalands jubileumsfeiring, Lars Strand har representert oss på møte i Vestfold og Wibecke Lie deltar i Agders møter. Tore er varamedlem til styret i Oslo-foreningen.

Vi har som intensjon å besøke alle de lokale klubbene i løpet av en 2 års periode.

Vi har hatt nær kontakt med klubben i Innlandet under forberedelsene til årsmøtet i august 2019.

Landsmøtet 2020

Styret har invitert de lokale klubbene til å arrangere landsmøtet i 2020, og fått positiv respons fra medlemmer i Møre og Romsdal, Agder og Oslo. Muligheten for å legge landsmøtet 2020 til Loen ble vurdert, men etter en høring besluttet vi oss for å takke nei til prosjektet, mens Agder signaliserte at de ville vente til 2021 og bruke tiden på å vitalisere arbeidet i laget. 

Oslo syntes at 10 år var langt nok mellomrom mellom hver gang de arrangerer landsmøtet og har fått styrets velsignelse på å starte planleggingen. Oslo har allerede booket hotell, laget program og inviterer til et spennende møte i Oslo 28. – 30. august 2020. De vil presentere programmet for «En reise i Norges historie» under årets landsmøte.

Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 25.457 kroner, nesten 8000 kroner bedre enn resultatet i 2017. De samlede Inntekter for Norsk Presseveteranlag i fjor var 183.353 kroner, hvilket er lavere enn laget har vært vant til de siste årene. Årsaken er lavere tilskudd fra Norsk Journalistlag – der summen har ligget på 105.000 kroner de tre siste årene - og også at tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er redusert, som følge av et lavere antall pensjonerte redaktører. De samlede utgifter er på 157.896 kroner, som da gir overskuddet på vel 25.000 kroner. De største utgiftspostene er landsstevnet med vel 85.000 kroner og tilskudd til lokallagene med 27.000 kroner.

Sluttord

Styret vil takke alle medlemmer for deltakelse og arbeid i året vi nå oppsummerer. En spesiell takke til de mange som har stått for arbeidet i de lokale klubbene. Det er der presseveteraner møtes

 

 

Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside

Trykk her: https://presseveteraner-oslo.net/

Erik Sagflaat ny

leder i Østfold

Randi Johnsen fortsetter i Vestfold

Trym takket for maten også i år

Bilder fra landsmøtet på Hamar

Her er et knippe bilder fra kandsmøtet på Hamar, fotografert av Harry Thomas Cleven , Janke Mürer og Wibecke Lie.

Atlungstad_Brenneri
Atlungstad_Brenneri
Fra Atlungstad brennri
Fra Atlungstad brennri
Talende tekst fra Atlungstad Brenneri
Atlungstad_Bremmeri
Atlungstad_Bremmeri
Servering i Atlungstad brenneri
Servering i Atlungstad brenneri
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Vi lager spill i Midtbyen_Park
Vi lager spill i Midtbyen_Park
Fra Midtbyen Park
Fra Midtbyen Park
Fra landsmøtet
Fra landsmøtet
Busstur med sightseeing i Hamar
Busstur med sightseeing i Hamar
I 2. etg på busstur
I 2. etg på busstur
NRK_Hedmark_2_sm
NRK_Hedmark_2_sm
Tom Haakenstad fortalte Tore Sjølie om NRK Hamar
NRK_Hedmark er interessant
NRK_Hedmark er interessant
På busstur til Søndre_Elton
På busstur til Søndre_Elton
Søndre Elton serverte også vafler
Søndre Elton serverte også vafler
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Magne Bjørnerud ønsker velkommen til Store Ree
Magne Bjørnerud ønsker velkommen til Store Ree
På Store_Ree har vi okser som er far til tusenvis
På Store_Ree har vi okser som er far til tusenvis

Prøv deg fram på sidene våre

Du  kan prøve deg fram på våre nettsider ved å klikke på fanene øverst på siden,På spissen, Adresser, Kalendere etc. og kom rett til de sidene dette stoffet står på. Knappene på disse sidene meket "Tilbake til førstesiden" tar deg akkurat dit den sier. Røde knapper tar deg til en ny side.

Henter du opp et bilde eller fil, der det står et merke med fn fil opp til høyre i bildet, vil du få hele filen opp i fullskjerm om du trykker på dette merket.

Lykke.  Gis oss gjerne tilbakemeldinger.

Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside


Trykk her: https://presseveteraner-oslo.net/