Samarbeidsutvalgets årsmeldinger

ÅRSMELDING 2015 FOR PRESSEVETERANENE I NORGE

 

2015 ble et positivt år med god aktivitet i de fleste klubbene. Vi var fortsatt 10 klubber i 2015.

Vi nådde de to målene vi satte oss for 2015: En klubb for Hedmark/Oppland ble startet. Klubben er i god gjenge med over 30 medlemmer. Vi målsatte oss å passere 600 medlemmer i løpet av 2015, og endte opp med 640 i 2015 mot 586 i 2014.

Vi har dessuten arbeidet videre med tanken om å danne klubber på begrensede geografiske områder. Vi er i kontakt med interesserte både i Tromsø og Bodø. Vårt mål for 2016 er å danne klubber i disse byene.

Vi er noe bekymret for den økonomiske utvikling. Som man vil se av regnskapet er overføringen fra NJ vesentlig redusert. Vi har dessuten fått signaler om at vi må regne med ytterligere reduksjoner i kommende år. Det betyr at vi må vurdere våre aktiviteter for ikke å tømme våre aktiva fullstendig

Oppslutningen om møtene i klubbene har vært noe skiftende. Det kan skyldes lange avstander og vanskelige kommunikasjonsforhold. Men det er også avgjørende at ledelsen i den enkelte klubb er oppfinnsom når det gjelder program. Det er også viktig at styrene engasjerer seg og tar vare på det enkelte medlem, slik at hver i sær føler seg både «nyttig» og blir «fornøiet» som det står i våre statutter.

Vi minner også om at samarbeidsutvalgets styre mer enn gjerne bistår med ideer og tanker hvis klubbene føler behov for en nærmere kontakt.

 

Landsmøtet

Landsmøtet for Presseveteranene 2015 ble avviklet i Bergen 11. til 13. september. Det var lagt opp til et omfattende og interessant program av en komite med Rune Valderhaug i spissen. Gjestene bodde på Grand Hotel Terminus, og etter lunch fredag fikk landsmøtet en innføring i nyskapningen Media City Bergen ved prosjektleder Anne Jacobsen. På ettermiddagen var temaene journalistutdanningen i en ny medietid og hvilke krav og forventninger som stilles til fremtidens journalist. Om kvelden var det meget hyggelig middag i Kalfaret Brygghus i de gamle lokalene til Hansa Bryggeri.

Lørdagen omfattet - foruten selve årsmøtet - innslag om NRKs braksuksess "minutt-for-minutt-TV", byvandring til Bryggen med kyndig guiding, besøk på Forsvarsmuseet og bergensk fiskesuppe på Bryggen Tracteursted. Om kvelden var det stilig festmiddag med fengende kulturelle innsalg og meget god mat.

Årsmøteforhandlingene foregikk på Grand Hotel Terminus.

 

 

Følgende utsendinger deltok på årsmøtet:

 

Agder: Svein Erik Helvik, Egil Remi Jensen, Bjørn Davidsen, Wibecke Lie, samt leder Johan-Chr. Sandvand.

Hordaland: Rune Valderhaug, Magne Reigstad, Marit Hannaas Larsen, Christian Fr. Staabell, Alf Riple, Sverre Moe.

Innlandet: Finn Arne Eriksrud

Møre og Romsdal: Jens Viset, Børge Otterlei.

Oslo og Akershus: Tove Gjerdrum, Anichen Juel Skogseth, Åse Tveiten, Halle Jørn Hansen, Tore Sjølie, samt leder Ellen Marie Arefjord.

Vestfold: Janke Mürer, Arvid Christensen,Tore Sandmoe, Einar Aaraas og Randi Johnsen.

Østfold: Oddvar Aasen, Nils Ottar Ask.

Revisor Helge Svein Halvorsen hadde meldt forfall.

Styret i Samarbeidsutvalget var representert ved leder Øyvin Norborg og sekretær/forretningsfører Lars Strand.

 

Valg

Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til valg av styret:

Øyvin Norborg, leder (gjenv), Ada Schwabe Einarsen nestleder (gjenv), Lars Strand sekretær og forretningsfører (gjenv), Tore Sjølie, ansvarlig for nettsektoren (ny),

Johanne Grieg Kippenbroeck, vararepresentant (ny)

Revisor: Helge Svein Halvorsen (gjenv)

Som medlemmer i valgkomiteen ble valgt: Egil Remi Jensen, leder (gjenv.), Annemor Møst (gjenv) og Harald Kjølås (ny)

 

Regnskap

De samlede inntekter i 2015 var 221.419 kroner, mot vel 300.000 kroner året før. Årsaken til inntektsfallet er den store nedgangen i tilskuddet fra Norsk Journalistlag – fra 215.000 til 135.000 kroner. Tilskuddet fra Norsk Redaktørforening økte fra 79.300 i 2014 til 82.900 i 2015.

Til tross for at utgiftene til Presseveteranen ble redusert fra 113.505 i 2014 til 44.620 kr. i2015, fikk foreningen et underskudd på 73.300 kroner – fordi det blant annet hadde påløpt ekstrautgifter i forbindelse med landsmøtet på Fosen, og en ekstra lunch som ble påspandert deltagerne under landsmøtet i Bergen.

 

Vedtak og resolusjon

Følgende endring i vedtektene for seniorklubben ble enstemmig vedtatt:

Utvidelse av samarbeidsorganets arbeidsutvalg:

Arbeidsutvalget i samarbeidsutvalget utvides med et medlem. Vedkommende skal ha ansvaret for det daglige arbeidet, ajourføring og utvikling av nettsektoren i vår virksomhet. Medlemmet tilstås en årlig godtgjørelse tilsvarende den for leder og sekretær – for tiden kr. 15 000.

 

Punkt 12 i vedtektene for samarbeidsorganet gis følgende ny ordlyd:

Årsmøtet velger hvert år et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder et medlem med ansvar for nettsektoren, sekretær/forretningsfører og varamedlem. Samarbeidsorganets styre velger medlemmene i valgkomiteen. Minst et medlem skal være fra det sentrale Østlandsområdet. Valgkomiteen velger sin leder.

 

Resolusjon vedtatt av Landsmøtet for Presseveteranene i Norge

Presseveteranene i Norge, samlet til landsmøte i Bergen i september 2015, vil innstendig oppfordre Regjeringen, Stortinget og Domstolene til vern om intensjonene i Grunnlovens paragraf 100, slik at ikke bare ytringsfrihet blir sikret, men også kildevernet.

Saken der Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) egenrådig har krevd beslag i filmskaper Ulrik Imitiaz Rolfsens upubliserte materiale er en vekker, som bringe tanken hen på regimer vi i det demokratiske og meningsfrie Norge ikke ønsker å sammenligne oss med.

 

Bergen 10. september 2015

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt

Resolusjonen ble sendt statsministerens kontor, stortingspresidentens kontor og kontoret til høyesterettsjustitiarius.

 

 

Innkomne forslag

Ovennevnte resolusjon var fremmet av Oslo og Akershus-klubben

 

Presseveteranen

Presseveteranen kom ut med fire utgaver i 2015. Den er fortsatt godt mottatt av våre medlemmer og av NJ-pensjonistene som ikke er medlemmer. NJ var fortsatt med på å dekke distribusjonskostnadene.

Hvert nummer ble i sin helhet lagt ut på NJs nettsider. I 2015 ble bladet i papirutgaven distribuert av Posten og Norpost.

Alle utgavene ble distribuert dels på nett og dels på papir.

 

Samarbeid med Norsk Pressehistorisk Forening (NPF)

Det har vært liten kontakt mellom presseveteranene og NPF i 2015.

 

Nordisk kontakt

Seniororganisasjonene i Sverige og Danmark har fått alle utgaver av Presseveteranen. Det har vært en viss kontakt med klubben i Syd-Sverige.

 

 

Arbeid i klubbene

Virksomheten går meget bra i de aller fleste klubbene. Medlemstallet økte i 2015 til 645,Det fordeler seg slik (tallene i 2014 i parentes):

Agder 75 (73), Hedmark og Oppland 35 (startet opp i 2015), Hordaland 59 (55), Hålogaland 21 (16), Møre og Romsdal 31 (28), Oslo og Akershus 242 (252), Rogaland (ikke registrert), Telemark 36 (28), Trøndelag 27 (25), Vestfold 75 (73) og Østfold 39 (36)

 

Samarbeid

Styret i Presseveteranen vil få takke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening for både økonomisk og praktisk bistand. NJ stiller kontorplass til rådighet og er behjelpelig med utsending av informasjon både på nett og post. NJs medvirkning har vært og er av betydelig verdi for oss.

Begge organisasjonene erkjenner viktigheten av det faglige og sosiale arbeidet presseveteranklubbene driver. De ser at klubbene representerer et positivt tiltak for å aktivisere de som har gått ut av arbeidslivet. Ikke minst i tider hvor så mange aktive redaktører og journalister mister jobben.

Styret vil også rette en takk til styret og medlemmer i den enkelte klubb for det gode arbeidet som nedlegges.

 

 

Øyvin Norborg, leder Ada Schwabe Einarsen, nestleder Lars Strand, sekretær/kasserer

 

 

Tore Sjølie, styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved