Om Presseveteranene

Styret i Samarbeidsorganet

Leder:Tore Sjølie, 916 63 999

E-post: tore-sj@online.no

Nestleder: Wibecke Lie, tlf . 911 91 319, E-post:wibecke.lie@gmail.com

Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, 922 66 474. E-post: lars.strand2@ebnett.no

Styremedlem: Johanne Grieg Kippenbroeck, 926 04 070. E-post: johanne@kippenbroeck.com

Varamedlem: Borge Otterlei

Tore Sjølie

født i 1945 og bosatt i Rælingen. Har jobbet i Glåmdalen, Hamar Stiftstidende, Kongsvinger Avis og Østlendingen før han begynte i Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad i 1970. Ble i 1979 ansatt som faglig sekretær i Norsk Journalistlag og ble der til han ble pensjonist. Tore er gift med Ragnhild Sjølie og har 2 barn og 4 barnebarn. Tore er styremedlem i Presseveteranene i Oslo. Han har ansvaret for Presseveteranlagets  hjemmesider og medlemskartotek.

Wibecke Lie

er født i Bergen i 1942. Er utdannet sekretær og begynte i NTB i Oslo som redaksjonsassistent i 1970. Fra 1980 journalist på innenriks i NTB, både som reporter, deskmedarbeider og redigerer fram til hun gikk av med pensjon i 2009. Hadde også ansvar for byråets kongedekning i mange år. Wibecke er gift med Bernt, har to barn og fire barnebarn.

Wibecke har vært styremedlem i NTBs redaksjonsklubb,  klubbens representant i NTB-styret og med i  styret i OJ  i flere år, blant annet som nestleder.

Lars Strand

er født i 1941 i Valsøyfjord på Nordmøre. Flyttet med familien til Solbergelva ved Drammen i 1950. Begynte som sommervikar i Verdens Gang i Akersgaten i 1962 og arbeidet som all round-journalist der til han flyttet til Kristiansand og Fædrelandsvennen i 1971. Ansatt i Drammens Tidende i 1974 og arbeidet der - i forskjellige lederstillinger - til han ble pensjonist i 2003. Lars Strand er gift med Siri Busengdal Strand og har tre barn og åtte barnebarn. Bor i dag i Drammen og har vært sekretær/forretningsfører i Presseveteranene siden 2011.

Johanne Grieg Kippenbroeck

er bosatt i Bergen og ble valgt som styremedlem i på landsmøtet i 2018.

Født i 1938.

Journalist, senere red sekr og redaksjonssjef i Bergens Tidende, journalist i Alle Kvinner, fiction-redaktør i Vi Menn, ansvarlig redaktør i Vi over 60, journalist i Mediebedriftenes Landsforening. Har dessuten vært pressesjef for Festspillene i Bergen.

Har vært viseformann i Pressens Lederprogram, medlem av Narvesenkomiteen, medlem av Eierstrukturutvalget og en rekke andre utvalg som representant for NJ og NR.

Arbeider som byguide i Bergen i turistsesongen.

Enke. To barn og fem barnebarn.


Her kommer nye vedtekter snart

Vedtekter til 2018

Seniorklubben for journalister og redaktører – Samarbeidsorganet


Vedtekter vedtatt i 1999 – revisjon vedtatt på landsmøtet i 2015 og i 2017.


1)Samarbeidsorganet skal være et fellesorgan for seniorklubbene for journalister/redaktører i Norge. Det skal arbeide for å opprette nye seniorklubber der forholdene ligger til rette for det. Det skal holde kontakt med presseorganisasjonene, i første rekke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.


2)Samarbeidsorganets viktigste oppgaver er å støtte og inspirere klubbene i deres arbeid, legge fram forslag om møter, kurs, utferder og andre arrangementer og sørge for  at medlemmenes interesser til enhver tid blir ivaretatt på beste måte.


3)Samarbeidsorganet skal også så langt mulig opprettholde samarbeid med seniorsammenslutninger i de andre nordiske presseorganisasjoner.

 

4)Samarbeidsorganet ser det som en viktig oppgave å bevare pressens historie og vil samarbeide nært med Norsk Pressehistorisk Forening sentralt og lokalt.


5)Utgiftene til driften søkes dekket av midler bevilget av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og eventuelt andre kilder.


6)Alle journalister/redaktører, som har gått av med pensjon, eller har fylt 60 år, har vært medlem av NJ eller NR, eller som har hatt journalistikk som hovederverv i mesteparten av sitt yrkesaktive liv, har rett til medlemskap i seniorklubbene for journalister og redaktører.

Etter forslag  fra klubbstyret, og med tilslutning fra medlemsmøte, kan dessuten gis medlemskap til personer som på en eller annen måte har vært viktige støttespillere for pressen.


7)Seniorklubbene fastsetter selv sin lokale kontingent


8)Seniorklubbene holder årsmøte innen utgangen av april. Foruten ordinære årsmøtesaker, velger klubbene representanter til årsmøtet i Samarbeidsorganet.


9)Individuelt medlemskap kan innvilges personer som fyller betingelsene i medlemskriteriene, men som bor i områder av landet hvor det foreløpig ikke er organisert noen seniorklubb. Disse medlemmene betaler en årskontingent fastsatt av Samarbeidsorganets årsmøte. De får tilsendt alle rundskriv og kan delta i møter i klubbene og i det årlige landsmøtet.


10)Tidspunktet for landsmøtet kan legges til enten første eller andre halvår. Det avgjøres av arrangerende klubb. I tilknytning til landsmøtet avvikles et seniorstevne der alle medlemmer med ledsagere kan delta. Ansvaret for den praktiske gjennomføring av landsmøtesamlingen overlates til en lokal klubb i samarbeid med  Samarbeidsorganet.

Hvis ingen klubb har meldt seg som arrangør, kan Samarbeidsorganets styre bestemme hvor og når neste årsmøte avvikles.


11)Årsmøtet behandler  styrets beretning og revidert regnskap for foregående kalenderår.


Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet fremmes gjennom klubbene. Det forutsettes at forslaget/ene er oversendt til samarbeidsorganet senest fire uker før landsmøtet finner sted


12)Årsmøtet  velger hvert år et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, ett medlem med ansvar for nettsektoren, sekretær/forretningsfører  og varamedlem. Ett medlem skal være fra det sentrale Østlandsområdet. Samarbeidsorganet  skal virke som valgkomite  og komme med forslag til de tre medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.


13)Alle vedtak i årsmøtet gjøres med simpelt flertall, bortsett  fra vedtektsendringer  hvor det kreves 2/3 flertall.


14)Årsmøtet forelegges til orientering et foreløpig budsjett for kommende kalenderår.


15)I årsmøtet er klubbene representert slik: Klubber med mindre enn 20 medlemmer har to representanter. Klubber med fra 20 til 40  medlemmer har tre representanter. Klubber med fra 40 til 80 medlemmer har fire representanter, og klubber med over 80 medlemmer har fem representanter. I tillegg møter også leder for hver enkelt klubb. I årsmøtet deltar ellers styret, revisor og leder av valgkomiteen.


Copyright © All Rights Reserved