Nytt fra Klubbene

Presseveteranene i Østfold

Protokoll fra årsmøte og medlemsmøte mandag 28. januar 2018


Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad.

15 medlemmer deltok: Leif Andersen, Nils E. Øy, Finn Saugestad, Karl Martin Bakke, Ulf Terje Johnsen, Erling Omvik, Rolf B. Gundersen, Carl Peter Løken, Teddy Madsen, Lars-Erik Pettersen, Erik Sagflaat, Dzevad Tasic, Elisabeth Vogt, Bjørn Ystrøm, Oddvar Aasen.

  

Dagsorden

1)   Valg av ordstyrer og referent.

Vedtak: Oddvar Aasen ordstyrer, Lars-Erik Pettersen referent.

 

2)   Årsberetning for 2018. 

Vedtak: Årsberetningen for 2018 enstemmig godkjent.


3)   Regnskap.

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på den ordinære driften, stort kr. 6425,81. Regnskapet etter foreningens landsmøtearrangement i Halden ga imidlertid et overskudd på kr. 15.305,78, slik at totalregnskapet endte med et overskudd på kr.

8879,97. Bankbeholdningen pr 31.12. 2018 var kr. 22.511,48. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden av Leif Andersen og Finn Saugestad. Vedtak: Regnskapet for 2018 enstemmig godkjent. 


4)   Forslag / kontingent

Styret la fram forslag om at dagens kontingent på 250 kroner opprettholdes. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 


5)   Valg  

Oddvar Aasen har ønsket å fratre sitt verv som styreleder.  Carl Peter Løken har frasagt seg gjenvalg som kasserer. 

Valgkomiteen la fram følgende forslag: 

Erik Sagflaat velges som styreleder for 1 år. 

Teddy Madsen gjeninntrer i sitt tidligere verv som kasserer for 2 år. 

Bjørn Ystrøm gjenvelges som nestleder for 2 år. 

Kasserer Lars-Erik Pettersen og styremedlem Tor Idland er ikke på valg. 

Varamedlemmer: Oddvar Aasen velges for 2 år. Erling Omvik er ikke på valg. 

Leif Andersen og Finn Saugestad gjenvelges som revisorer.


Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. 

Styret får fullmakt til selv å velge innbyrdes arbeidsfordeling. 

 

Etter konstituering i påfølgende styremøte, får styret for 2019 slik sammensetning:

Leder: Erik Sagflaat (1 år), nestleder: Bjørn Ystrøm (2 år), sekretær: Lars-Erik Pettersen (1 år), kasserer: Teddy Madsen (2 år), styremedlem: Tor Idland (1 år).  Varamedlemmer: Oddvar Aasen (2 år), Erling Omvik (1 år). 

 

Valgkomite: Torgeir Nakken (gj.v.), Carl Peter Løken (ny), Elisabeth Vogt (ny). 


6) Disponering av bankkonto

Vedtak: Årsmøtet gir styreleder og kasserer fullmakt til å disponere avtroppende kasserers bankkonto nr. 1020.31.12934. 

Avtroppende styreleder Oddvar Aasen gratulerte Erik Sagflaat med valget som ny styreleder. Og Aasen, som har vært styreleder siden foreningen ble stiftet i 2012, fikk fortjente blomster av nestleder Bjørn Ystrøm. 

Som takk for innsatsen for foreningen, overrakte styreleder både Aasen og avtroppende kasserer Carl Peter Løken en flaske med skarpe dråper fra Moss. 


Et kraftsenter i Fredrikstad

Etter årsmøtet var det medlemsmøte, der daglig leder Roy Conradi Andersen, orienterte om driften av Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad. 

Huset åpnet 25. januar 2013 og er Norges nest største litteraturhus, et moderne bygg over fire etasjer ved Vesterelva, midt i Fredrikstad sentrum, med en totalflate på 3.000 kvadratmeter.

Det er det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Fredriksborg AS som har bygget og eier bygningen. Prislappen var i sin tid 100 millioner kroner. 

Foruten stiftelsen, som disponerer ca. halvparten av Nyvalgt styreleder i Presseveteranene arealet, er leietagerne i dag Institutt for journalistikk Østfold, Erik Sagflaat (t.v.), og daglig og Griff Kommunikasjon.  leder i Litteraturhuset, Roy Conradi

Andersen. Foto: LEP.

Den årlige driften av Litteraturhuset krever 4,5 årsverk, og subsidieres med ca. 1 mkr. over

statsbudsjettet, 500.000 kr. fra Fredrikstad kommune og 300.000 kr. fra Østfold fylkeskommune. I tillegg bidrar den private stiftelsen Fritt Ord med 600.000 kr. 

Målsetting er å drive folkeopplysning for barn, ungdom og voksne. 

– Vår oppgave er å være et kraftsenter for litteratur, debatt, kunst og kultur, og gjerne også gjøre Fredrikstad by mer attraktiv, sa Conradi Andersen. 

Det er i hvert fall ingenting å si på aktiviteten. I 2018 avviklet Litteraturhuset hele 383 arrangementer. Daglig leder trakk spesielt fram debattene. Han har nemlig merket seg en gledelig effekt av å legge dem innendørs og i ordnede former: 

–  Mens debatten stadig hardner og konfliktnivået øker i sosiale medier, får ordskiftet en helt annen karakter når folk møtes ansikt til ansikt. 

45 arrangementer er allerede spikret for våren 2019. 

Vi presseveteraner bør merke oss mandag 4. mars. Da møtes lokale journalister og redaktører til debatt med frilandsjournalist Anki Gerhardsen, som stiller følgende spørsmål: 

Svikter lokalpressen sitt samfunnsoppdrag? 

Er det for lite kritisk journalistikk i lokalmedia?

 

LEP, sekr.

Copyright © All Rights Reserved