Innspill til vedtektene

Vedtektsforslagene til landsmøtet

Vedtektskomiteens forslag finer du her. Trykk her

Åse Tveitens innspill:

Blant annet landsmøtet i Gdansk, et fint opplegg med gode omvisninger, hyggelige middager og årsmøte, med møte med polske pressekolleger; én for og én i mot det polske regimet.


Presseveteranene har hatt en omtale av årsmøtet på nettsiden sin i høst, men vi er flere som savner et skikkelig årsmøtereferat. Et litt uvanlig innslag på årsmøtet var noen kritiske merknader og benkeforslag på ny leder av valgkomitéen. Riktignok falt forslaget, men medlemmer som ikke er til stede, bør også få vite om det som skjer på et årsmøte.

Med nye vedtekter regner jeg med at det blir bestemt at det skal skrives protokoll fra årsmøteforhandlingene, med valgte underskrivere, slik det vanligvis foregår i foreningslivet.


Regnskapet, med underskudd, ble godkjent av landsmøtet, men dessverre uten at noen av oss i forsamlingen stilte relevante spørsmål om hva styret tenker om økonomien i framtiden, når tidligere bidrag fra presseorganisasjonene tørker inn.

Jeg foreslår at Samarbeidsorganet tar Gunnar Gran-utvalgets innstilling fra 2013 opp av skuffen. Den konkluderte med at honorering av Samarbeidsutvalget på sikt burde opphøre.

Videre gjorde årsmøtet i osloklubben vedtak i 2013 om at tillitsvalgte i organisasjoner som vår, bør være ubetalte og basere seg på frivillig innsats. Det er også vanlig praksis i de aller fleste frivillige organisasjoner.

Det ble oppnevnt en vedtektskomité i høst, og i forslaget som ligger på Presseveteranenes nettside, heter det at ”styret tilstås en godtgjørelse som fastsettes av landsmøtet”.

Dette bør jo nå tas ut, i henhold til Granutvalget. Det skal svært gode argumenter til for at de relativt små oppgavene som styret har, skal honoreres, når alt arbeidet som skjer i lokalklubbene ikke har en slik ordning.

Da jeg var i styret i osloklubben som kasserer i åtte år, hadde vi i styret aldri en tanke om at

vi skulle ha honorar utover dokumenterte utlegg. Vår klubb hadde god økonomi og kunne hatt råd til det, men det falt oss aldri inn. I klubben vår har styret planlegging av åtte-ti medlemsmøter i året, samt andre arrangementer med ledsagere, med alt forarbeid dette medfører. Også arbeidet med landsmøtene er det de lokale klubbene som har, når de ikke blir avviklet i utlandet, som i fjor.


Honorarene til Samarbeidsutvalget var ukjent for oss, inntil de ble foreslått økt på landsmøtet i Kristiansand i 2011. De kunne ikke leses av regnskapet som ble framlagt på landsmøtene. Saken ble utsatt i Kristiansand, og da ble det såkalte ”lønnsutvalget” satt ned, med Gunnar Gran, Johanne Grieg Kippenbroeck og Inge Fosselie.

Siden har det var taust om honorarene, bortsett fra at et benkeforslag om økning ble satt fram på landsmøtet i Svolvær. Det ble nedstemt, men trolig er svært mange av presseveteranene, kanskje de fleste, ikke kjent med diskusjonen om honorarene. 


Åse Tveiten
Presseveteranene i Hordaland


Vi vil foreslå følgende endringer:


Lagets navn:

Vi foreslår Presseveteranene, alternativt Norske presseveteraner.

Begrunnelse: Vedtektskomiteens forslag virker noe mer omstendelig og gammelmodig (?) enn det vi lanserer.


§ 3. Landsmøtet:

Under punkt 1 opererer vedtektskomiteen med begrepet «landsstyret». Det er brukt to ganger i samme avsnitt. Så langt vi forstår har organisasjonen et styre, ikke et «landsstyre».

Begrunnelse: Begrepsbruken er noe forvirrende. Er det mer praktisk å bruke ordet «hovedstyre»? Her bør vi tilstrebe konsekvens i ordbruken.


I punkt 4 foreslår komiteen at

«Minst to av styrets medlemmer bør være fra Østlandsområdet». Denne setningen bør utgå.

Begrunnelse: Det praktiske behovet kan variere fra år til år. Det er grunn til å tro at organisasjonen også i fremtiden vil se seg tjent med å ha et tyngdepunkt av styret boende i Osloområdet. Å bruke ordet «Østlandsområdet» kan dessuten åpne for pussige dilemma når et styre skal sammensettes. En representant fra Telemark for eksempel hører til Østlandsområdet, mens en representant fra Kristiansand faller utenfor. For å oppfylle kvoten av «østlendinger» kan landsmøtet i et tenkt tilfelle dermed se seg tjent med å velge en representant fra Kragerø fremfor en representant fra Lillesand eller Kristiansand!


I punkt 5

foreslår vi en endret siste setning: Landsmøtet tar stilling til eventuelt styrehonorar.

Begrunnelse: Organisasjonens økonomi er anstrengt, og vil åpenbart bli det i overskuelig fremtid. I utgangspunktet bør verv av denne karakter – i en så liten organisasjon – være ulønnet.


Bergen, 19. mars 2018

Olav Garvik

Styreleder i Presseveteranene i Hordaland.


Fra Presseveteranene i Vestfold.


Vår klubb har noen kritiske bemerkninger til det foreliggende forslag til vedtektsendringer som er påtenkt vedtatt på kommende landsmøte i Halden høsten 2018.


Til § 1 bemerkes:

Vestfoldklubbens styre har behandlet forslaget, og på vårt årsmøte forela vi for medlemmene forslaget fra Samarbeidsorganet om navneendring til Norsk Presseveteranlag. Det har vært enstemmighet så vel i styret som på årsmøtet om at vi IKKE ønsker betegnelsen «lag». Dersom man først skal endre på navnet, hadde det vært bedre med f.eks. Norske Presseveteraner, Norsk Presseveteranklubb, Norske Presseveteraners klubb eller liknende. Men hvorfor ikke bare Presseveteranene?

Vestfoldklubben har ellers merket seg at Samarbeidsutvalget nå er skiftet ut med ordet «Landsstyret». Dette er en endring vi kan akseptere, men må vel behandles på landsmøtet?


Til § 3 pkt. 2 bemerkes: Ordet seniorstevne virker søkt. Vi mener at ordet Landsmøte bør beholdes.


Til § 3 pkt. 5 bemerkes:

Godtgjørelse skal ikke tilstås landsstyrets medlemmer utover vanlige kontorutgifter, dokumenterte utlegg o.l. I denne forbindelse viser vi også til innlegget fra Oslo-klubbens Åse Tveiten som er referert i Presseveteranen. Vestfoldklubbens styre slutter seg til dette brevets ordlyd: «Det skal svært gode argumenter til for at de relativt små oppgavene som styret har, skal honoreres, når alt arbeidet som skjer i lokalklubbene ikke har en slik ordning.»


Til § 4 pkt. 2 bemerkes:


Setningen «Styret skal opprettholde samarbeid med seniorsammenslutninger i de andre nordiske presseorganisasjoner.» Bør endres til: «Styret skal opprettholde samarbeid med veteransammenslutninger i de andre nordiske presseorganisasjoner.»  Det er jo flere år siden vi gikk bort fra ordet seniorklubber/seniorjournalister.


Til § 6 bemerkes:


Setningen «velger klubbene representanter til årsmøtet i Norsk Presseveteranlag» bør enten omformuleres eller helst utgå. Dette fordi man på klubbenes årsmøte ikke vet noe om hvem som ønsker å delta på landsmøtene.


Forøvrig bemerker vi:

Styret i Presseveteranene i Vestfold vil også få minne om vårt tidligere brev av 10. mai 2017 der vi ber om at alle klubbene i god tid før landsmøtet får vite hvem som er på valg, slik at klubbene kan komme med forslag.  Vi har også etterlyst deltagerliste i forkant av landsmøtet. Listen bør også være utstyret med klubbtilhørighet. Dette savnet vi i Gdansk.


Vennlig hilsen Presseveteranene i Vestfold ved Randi Johnsen (leder), Arvid Christensen (kasserer), Janke Mürer (sekretær) og styremedlemmene Tore Sandmoe og Petter A. Christoffersen.Copyright © All Rights Reserved