Forslag til nye vedtekter

Forslag til vedtekter for Norsk Presseveteranlag

§ 1. Formål

 

Norsk Presseveteranlag skal være et fellesorgan for presseveteraner i Norge. Laget skal arbeide for å opprette nye, lokale presseveteranlag der forholdene ligger til rette for det. Det skal holde kontakt med presseorganisasjonene, i første rekke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

 

§ 2. Medlemskap

Alle journalister/redaktører, som har gått av med pensjon, eller har fylt 60 år, har vært medlem av NJ eller NR, eller som har hatt journalistikk som hovederverv i mesteparten av sitt yrkesaktive liv, har rett til medlemskap i Norsk Presseveteranlag. Etter forslag fra lokallagets styre kan dessuten gis medlemskap til personer som på en eller annen måte har vært viktige støttespillere for pressen. Individuelt medlemskap kan innvilges personer som fyller betingelsene i medlemskriteriene, men som bor i områder av landet hvor det foreløpig ikke er organisert presseveteranlag. Disse medlemmene betaler en årskontingent fastsatt av Presseveteranlagets årsmøte. De får tilsendt alle rundskriv og kan delta i møter i klubbene og i det årlige landsmøtet.

 

§ 3. Landsmøtet

Presseveteranlagets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år.

 

1.Landsmøtet består av valgte representanter, lokallagenes ledere og landsstyrets medlemmer. I landsmøtet er lokallagene representert slik: Lag med mindre enn 20 medlemmer velger to representanter. Lag med fra 21 til 40 medlemmer velger tre representanter. Lag med fra 41 til 80 medlemmer velger fire representanter, og lag med over 80 medlemmer velger fem representanter. I landsmøtet deltar revisor og leder av valgkomiteen. Disse har ikke stemmerett. Det har heller ikke individuelle medlemmer som møter på landsmøtet. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandlingen av årsmelding og regnskap.

 

2.Tidspunktet for landsmøtet avgjøres av styret i samråd med arrangerende lokallag. I tilknytning til landsmøtet avvikles et seniorstevne der alle medlemmer med ledsagere kan delta. Ansvaret for den praktiske gjennomføring av landsmøtesamlingen overlates til et lokallag samarbeid med Presseveteranlagets styre. Hvis ingen lokallag har meldt seg som arrangør, kan Presseveteranlagets styre bestemme hvor og når neste landsmøte holdes.

 

3.Landsmøtet behandler styrets beretning og revidert regnskap for foregående kalenderår. Styret legger frem til orientering et foreløpig budsjett for kommende kalenderår. Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, fremmes gjennom lokallagene. Medlemmer uten tilknytning til klubber kan også fremme forslag til landsmøtet. Alle forslag må være oversendt til presseveteranlagets styre senest fire uker før landsmøtet finner sted.

 

4.Landsmøtet velger et styre bestående av leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Styret avgjør seg imellom hvem som skal være kasserer, nettansvarlig og sekretær. Minst to av styrets medlemmer bør være fra Østlandsområdet.

 

5.Nestleder, styremedlemmer og varamedlem velges for to år, med en rullering som gjør at to medlemmer velges hvert år. Leder velges ved særskilt valg for ett år. Styret tilstås en godtgjørelse som fastsettes av landsmøtet

 

6.Landsmøtet velger valgkomite på tre medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder.

 

7.Lokallagene kan i god tid før landsmøtet komme med forslag til valgkomiteen på kandidater til styre og valgkomite.

 

8.Alle vedtak i landsmøtet gjøres med simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer hvor det kreves 2/3 flertall.

 

§ 4. Styret

1.Styret skal støtte og inspirere lokallagene i deres arbeid, og legge fram forslag om møter, kurs, utflukter og andre arrangementer.

2.Styret skal opprettholde samarbeid med seniorsammenslutninger i de andre nordiske presseorganisasjoner.

3.En viktig oppgave for styret er å bevare pressens historie og samarbeide nært med Norsk Mediehistorisk Forening sentralt og lokalt.

 

§ 5. Økonomi

1.Utgiftene til driften søkes dekket av midler bevilget av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og andre kilder.

 

§ 6. Lokallagene

1.Lokallagene fastsetter selv sin egen kontingent.

2.Lokallagene holder årsmøte innen utgangen av april. Foruten ordinære årsmøtesaker, velger klubbene representanter til årsmøtet i Norsk Presseveteranlag.

 

Gjeldende vedtekter finner du her